Gremac e3 betjeningsvejledning (Print)

Gremac e3h (kroghejs)

Indholdsfortegnelse

Kontaktadresser

Service + produktion

H2PRO GmbH & Co KG

Hovedgade 2

D-89441 Medlingen

Telefon +49 (0) 9073 – 40 39 89 70

h2protech.de / kontakt@h2protech.de

Fordeling

Gremac OHG

Fritz-Reuter-Straße 12

26203 Wardenburg

Telefon: +49 (0) 44 07 – 3 28 20 44

gremac. en / einfachsieben@gremac.de

Forord

Denne betjeningsvejledning er beregnet til at gøre det lettere at lære maskinen at kende og bruge den efter hensigten.

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om, hvordan du betjener maskinen sikkert, korrekt og økonomisk. Ved at overholde dem kan man undgå farer, reducere reparationsomkostninger og nedetid og øge maskinens pålidelighed og levetid.

Ud over betjeningsvejledningen skal de gældende nationale bestemmelser for forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse overholdes.

Brugsanvisningen skal altid være tilgængelig på det sted, hvor maskinen/anlægget anvendes.

Brugsanvisningen skal læses og anvendes af alle, der er involveret i arbejde med/på maskinen/anlægget, f.eks. betjening, herunder opstilling, fejlfinding i arbejdsgangen, fjernelse af produktionsaffald/forstyrrende stoffer, vedligeholdelse, bortskaffelse af drifts- og hjælpematerialer.

 1. Drift, herunder opsætning, fejlfinding i arbejdsgangen, fjernelse af produktionsaffald/forstyrrende materialer, vedligeholdelse, bortskaffelse af drifts- og hjælpematerialer.
 2. Vedligeholdelse (service, inspektion, rengøring) og/eller
 3. Transport
 4. Demontering / bortskaffelse

er taget i brug.

Anlæggets operatør skal udarbejde en brugsanvisning for anlægget på et forståeligt sprog og i en forståelig form. Ud over betjeningsvejledningen og de bindende forskrifter til forebyggelse af ulykker, der gælder i anvendelseslandet og på anvendelsesstedet, skal de anerkendte tekniske regler for sikkert og professionelt arbejde også overholdes.

Beskrivelse af produktet

Tromlescreeningsmaskinen bruges til mekanisk screening af forskellige materialer.

Maskinen fås i følgende varianter:

 1. Løftekrog
 2. Kroghejs + kædetræk

Det grundlæggende design af alle maskintyper er identisk. De adskiller sig stort set kun med hensyn til forskellige udstyrsfunktioner.

En maskine består grundlæggende af disse komponenter:

 1. En maskinramme lavet af stålprofiler og stålplader, som alle andre komponenter er monteret på.
 2. En sigtetromle med leje og drev med forskellige huldiametre, eller også med justerbare sigteforinger.
 3. En bevægelig materialebeholder med båndudløb.
 4. Et transportbånd under tromlen til opsamling af det fine materiale.
 5. Et foldet transportbånd til udledning af det fine materiale
 6. Et foldbart transportbånd til udledning af overløbsmaterialet
 7. En kroghejs i overensstemmelse med DIN30722 til brug med kroghejsekøretøjer og anhængere.
 8. Et valgfrit, permanent monteret larvebånd.
 9. Et valgfrit eTrack larvebånd til transport på kroghejsen.
 10. En strømgenerator, hvis der ikke er nogen stationær strømforbindelse.
 11. Forskellige døre og beklædningsdele
 12. Hydraulisk kraftaggregat og hydrauliske komponenter.

Funktionel beskrivelse

Maskine

Separering af inputmaterialet sker ved hjælp af en sigtetromle. Det fine materiale falder gennem hullerne (der kan fås forskellige størrelser eller sigteforinger). Materialet flyttes af en skrue fra indløbet til udløbet ved hjælp af tromlens rotation.

Det fine materiale transporteres på transportbåndet under tromlen til udløbsbåndet for fint materiale og tømmes ud til siden. Overløbsmaterialet udledes fra enden af tromlen til bagsiden af et udledningsbånd.

Påvirkende faktorer

Disse faktorer påvirker sorteringen:

 1. Tromlehastighed: Motoren er udstyret med en hastighedskontrol. Ved at øge rotationshastigheden accelereres maskinens levering. Som følge heraf øges gennemstrømningen, og under visse omstændigheder falder kvaliteten af sorteringen på grund af den kortere tid, materialet forbliver i maskinen.
 2. Fodringen af maskinen har stor indflydelse på sorteringsprocessen. Hvis der fodres for meget i volumen eller i bølger, reduceres screeningens ydeevne og kvalitet. Sørg for, at beholderen fyldes så jævnt som muligt med så ensartet en laghøjde som muligt.

Tiltænkt anvendelse

Tromlesien må kun anvendes efter hensigten.

Tromlesiendemaskinen i forskellige udførelser er beregnet til klassificering og sigtning af sigtbart, forløftet og tørt sigtegods.

Følgende materialer kan bruges som screeningsmateriale:

 1. Udgravet jord
 2. Barkflis
 3. Grus
 4. Sand
 5. Træflis
 6. Grønt affald
 7. Organisk affald
 8. Andre tørre, sigtbare materialer

Maskinen skal stå plant og frit under drift i udendørsområdet (ingen direkte tilstødende afskærmning).

I industribygninger må maskinen kun betjenes direkte fra lysnettet (ingen aggregatdrift). Bygningen skal have tilstrækkelig højde til sikker læsning. Kun de fastgjorte støtter og ikke støttehjulet må bruges for at sikre, at man står sikkert.

Ristegodset læsses i bunkeren ved hjælp af en jordflytningsmaskine eller andre midler. Manuel indlæsning fungerer ikke efter hensigten.

Det er nødvendigt at følge de trin, der er beskrevet i betjeningsvejledningen.

I tilfælde af afvigelser er det nødvendigt, at der foretages en fornyet risikovurdering i henhold til maskindirektivet, og at ændringerne dokumenteres i de relevante dokumenter.

Brug af maskinen til andre formål end de angivne er forbudt.

Andre anvendelsesformål omfatter opstilling af maskinen (bringe den i driftsposition), udførelse af rengørings- og vedligeholdelsesarbejde samt fejlfinding, fejludbedring og reparation i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

Overhold følgende instruktioner for at sikre problemfri drift:

For at undgå skader på maskinen skal du overholde følgende punkter: (Manglende overholdelse fører til udelukkelse af garantien)

 1. Det tilførte materiale må kun tilføres maskinen i en løs, påtrykt tilstand.
 2. Tunge, store fremmedlegemer skal fjernes, før de føres ind i maskinen.
 3. Støvbelastningen i maskinens arbejdsområde må ikke overskride de lovbestemte grænseværdier i brugerlandet (i Tyskland skal Bundes-Immissionsschutzgesetz overholdes).
 4. Lange, klodsede dele skal fjernes eller opløses/makuleres.
 5. Transportbåndenes udløbshastighed skal tilpasses maskinens ydeevne og det materiale, der skal sigtes.

Krav til vedligeholdelse af maskinens funktionalitet:

 1. Opbevaring og overholdelse af vedligeholdelses-, service- og inspektionsplaner/logfiler er obligatorisk for at kunne gøre garantikrav gældende. Producenten skal til enhver tid kunne få adgang til vedligeholdelsesrapporterne.
 2. Fejl, svigt, skader eller defekter på dele eller samlinger skal rapporteres skriftligt til producenten inden for 24 timer, hvis der gøres krav på garanti.

I tilfælde af funktionsfejl, skader eller fejl i en eller flere af følgende komponenter, skal maskinen straks slukkes for at undgå følgeskader:

 1. Elektrisk skade/fejl på elektriske drevkomponenter.
 2. Mekanisk skade/fejl på sikkerhedsudstyr.
 3. Mekanisk skade/fejl på drivelementer/samlinger.
 4. Mekanisk skade/fejl på lejer og koblinger.
 5. I tilfælde af funktionsfejl, skader eller fejl i andre elementer eller grupper, kan maskinen fortsat bruges indtil reparationstidspunktet efter bekræftelse fra producenten.
 6. Elementer eller enheder fra andre producenter, der er anført i denne betjeningsvejledning, og som er installeret i maskinen, er underlagt de respektive producenters betjenings-, vedligeholdelses-, service- og inspektionsinstruktioner, medmindre andet er beskrevet. Eventuelle løfter om det modsatte vedrørende afvigelser fra disse dokumenter kræver bekræftelse fra den respektive producent.
 7. Eventuelle løfter om afvigelser fra de egenskaber/forhold, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning og de vedligeholdelses-, service- og inspektionsplaner/-protokoller, som producenten har stillet til rådighed, skal bekræftes skriftligt af producenten.
 8. De aktuelle drifts-, vedligeholdelses-, service- og inspektionsinstruktioner på tidspunktet for levering af maskinen er gyldige.

Gyldigheden forbliver for brugeren, så længe producenten ikke har stillet mere aktuelle drifts-, vedligeholdelses-, service- og inspektionsinstruktioner til rådighed for kunden, og det er angivet, at de er overholdt. Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i betjenings-, vedligeholdelses-, service- og inspektionsanvisninger samt tekniske ændringer i fremskridtets interesse.

Utilladelig brug / forudsigeligt misbrug

Misbrug, der med rimelighed kan forudses, forekommer især ved tilførsel af sigtemateriale, der ikke er godkendt til denne maskine (f.eks. brandfarlige eller eksplosive stoffer, meget fugtigt eller væskende sigtemateriale, sten eller metal over en bestemt kornstørrelse).

Materialer med meget grove bestanddele (kornstørrelse > 300 mm), især grove sten, beton, metaldele (> 10 kg) eller meget brandfarlige stoffer må ikke checkes ind.

Det er forbudt at bruge tromlesien i uegnede bygninger (f.eks. utilstrækkeligt høje industrihaller) eller i områder med farlige eksplosive atmosfærer. Inde i bygninger er det ikke tilladt at bruge generatorerne. Brug af maskinen i en ikke-horisontal position er ikke efter hensigten.

Desuden må maskinen ikke opstilles i nærheden af elektriske luftledninger.

Betjening af maskinen udelukkende med støttehjulet er ikke efter hensigten. Det er ikke tilladt at transportere maskinen i læsset tilstand eller flytte den manuelt (med håndkraft) eller med en uegnet traktor.

Indgreb i maskinens bevægelige dele (f.eks. sigtetromlen) er forbudt.

Desuden er det muligt, at eksisterende beskyttelsesanordninger afmonteres, eller at de eksisterende sensorer manipuleres eller udløses med andre midler end de komponenter, der er beregnet til dette formål.

Ovennævnte misbrug skal udtrykkeligt forbydes i betjeningsvejledningen såvel som i skriftlige betjeningsvejledninger. Desuden skal brugen af systemet udtrykkeligt begrænses til den ovenfor nævnte tilsigtede brug i betjeningsvejledningen.

Denne dokumentation henviser udelukkende til betjening af enheden i de beskrevne konfigurationer. I tilfælde af ændringer i konfigurationsenhederne skal risikovurderingen gentages for de berørte dele af installationen eller, i tilfælde af væsentlige ændringer i henhold til produktsikkerhedsloven, for den pågældende maskine.

I princippet er det muligt og sædvanligt at udskifte individuelle komponenter, der er installeret på systemet, med komponenter af identisk konstruktion. Dette udgør ikke en væsentlig ændring / væsentlig modifikation i henhold til EF-maskindirektivet eller produktsikkerhedsloven.

Producenten er ikke ansvarlig for defekter i maskiner eller udstyr og personskade, selv på de dele af udstyret, som ikke er leveret af producenten, som er opstået af en eller flere af følgende årsager:

 1. Når det bruges til et andet formål end det, der er beskrevet under “tilsigtet brug”.
 2. I tilfælde af ændringer af mekanik / elektricitet / kontrolsystem foretaget af kunden eller en tredjepart uden producentens tilladelse.
 3. Manglende overholdelse af specifikationerne for driftsmaterialer og uoriginale reservedele.
 4. Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og de deri indeholdte betjenings-, vedligeholdelses- og inspektionsinstruktioner eller manglende og/eller ufuldstændige vedligeholdelsesoptegnelser, der er angivet af producenten.
 5. Indflydelse af uforudsigelige fysiske størrelser (f.eks. vibrationer, masse osv.) på maskinen/anlægget.
 6. Indflydelse af naturkræfter og/eller variabler og/eller driftsforhold/betingelser, som producenten ikke kan påvirke, samt utilstrækkelig vedligeholdelse/vedligeholdelse på grund af manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelsesstrategi.
 7. Ukorrekt brug og/eller betjening eller fjernelse af afskærmninger.
 8. Skader forårsaget af indføring af forkert sigtemateriale.
 9. Naturlig eller øget slitage eller slid på dele/enheder i systemet/maskinen, forårsaget af maskinens/systemets driftsforhold.
 10. Forkert eller ufuldstændig dokumentation af andre producenters produkter, der er en del af maskinen.
 11. Følgeskader forårsaget af en eller flere af de årsager, der er beskrevet under “Ukorrekt brug”.

Sikkerhedsinstruktioner

Princip

 1. Maskinen/anlægget er bygget i henhold til den nyeste teknologi og de anerkendte sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer eller forringelse af maskinen og andre materielle værdier under brugen af dem.
 2. Brug kun maskinen/anlægget, når det er i perfekt teknisk stand og til det tilsigtede formål, på en sikkerheds- og farebevidst måde og i overensstemmelse med betjeningsvejledningen! Især fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres af uddannet fagpersonale.
 3. Brug aldrig maskinen eller systemet ved en højere hastighed end specificeret.
 4. Tilsigtet brug omfatter også overholdelse af betjeningsvejledningen og overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesbetingelserne.

Organisatoriske foranstaltninger

 1. Opbevar altid brugsanvisningen inden for rækkevidde på det sted, hvor maskinen/anlægget anvendes!
 2. Som supplement til betjeningsvejledningen skal du overholde og instruere generelt gældende lovmæssige og andre bindende bestemmelser til forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse!
 3. Sådanne pligter kan f.eks. også vedrøre håndtering af farlige stoffer eller udlevering/brug af personlige værnemidler.
 4. Suppler brugsanvisningen med instruktioner, der omfatter tilsyns- og rapporteringspligter for at tage hensyn til særlige driftsmæssige forhold, f.eks. med hensyn til arbejdsorganisation, arbejdsprocesser, indsat personale.
 5. Det personale, der skal arbejde på maskinen, skal have læst betjeningsvejledningen, især sikkerhedsinstruktionerne, før arbejdet påbegyndes. Det er for sent i løbet af arbejdsopgaven. Dette gælder især for personale, der kun lejlighedsvis arbejder på maskinen, f.eks. under opsætning eller vedligeholdelse.
 6. Personalets sikkerheds- og farebevidste arbejde skal kontrolleres med jævne mellemrum i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
 7. Brug altid de foreskrevne “personlige værnemidler” (f.eks. sikkerhedsbriller, hjelm, høreværn, fodværn, åndedrætsværn og andre nødvendige værnemidler).
 8. Overhold alle sikkerheds- og fareanvisninger på maskinen/anlægget!
 9. Gør dig fortrolig med maskinens eller anlæggets nødstopfunktioner.
 10. Hold alle sikkerheds- og faremærkater på maskinen i læsbar stand!
 11. I tilfælde af sikkerhedsrelevante ændringer af maskinen/anlægget eller dets driftsadfærd skal maskinen/anlægget straks slukkes, og fejlen skal meldes til den ansvarlige!
 12. Beskyttelsesanordninger (beskyttelsesgitter, beskyttelseshætter eller dæksler) må under ingen omstændigheder fjernes.
 13. Beskadigede afbrydere og beskyttelsesanordninger skal straks udskiftes.
 14. Foretag ikke ændringer, tilføjelser eller ombygninger på maskinen/anlægget, som kan påvirke sikkerheden, uden producentens godkendelse! Dette gælder også for montering og justering af sikkerhedsanordninger og for svejsning på bærende dele.
 15. Saml og fastgør omhyggeligt dele, der skal afmonteres til transportformål, før de tages i brug igen!
 16. Ved genindkobling må der kun arbejdes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen!
 17. Omgå aldrig grænseafbrydere eller andre sikkerhedsafbrydere.
 18. Reservedele skal opfylde de tekniske krav, der er specificeret af producenten. Dette er altid garanteret med originale reservedele.
 19. Udskift hydraulikslangerne med bestemte eller passende intervaller, også selv om der ikke er nogen sikkerhedsrelevante fejl!
 20. Der må ikke foretages programændringer (software) på programmerbare styresystemer!
 21. Foreskrevne intervaller eller intervaller angivet i betjeningsvejledningen for tilbagevendende test/inspektioner skal overholdes.
 22. Gør brandslukkernes placering og funktion kendt!
 23. Vær opmærksom på brandalarm og brandslukningsmuligheder!
 24. Ved hjælp af en risikovurdering skal operatøren af anlægget bestemme og arrangere typen, omfanget og tidsfristerne for de påkrævede inspektioner.

Udvælgelse og kvalificering af personale

 • Arbejde på/med maskinen/anlægget må kun udføres af pålideligt personale. Overhold den lovligt tilladte minimumsalder!
 • Brug kun uddannet og instrueret personale, definer klart personalets ansvar for betjening, opsætning, vedligeholdelse og service!
 • Sørg for, at kun autoriseret personale arbejder på maskinen!
 • Definer maskinoperatørens ansvar, og giv ham mulighed for at afvise instruktioner fra tredjeparter, der strider mod sikkerheden!
 • Lad kun personale, der skal oplæres, instrueres eller er i gang med en generel oplæring, arbejde på maskinen/anlægget under konstant ledelse og opsyn af en erfaren person!
 • Arbejde på maskinens/anlæggets elektriske udstyr må kun udføres af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med de elektrotekniske forskrifter.
 • Kun personer med særlig viden og erfaring inden for hydraulik må arbejde på hydraulisk udstyr!
 • Arbejde på maskinens elektriske komponenter må kun udføres af uddannede og instruerede elektrikere.

Sikkerhedsinstruktioner for specifikke driftsfaser

 1. Før arbejdet påbegyndes, skal du gøre dig bekendt med arbejdsmiljøet på stedet. Arbejdsmiljøet omfatter f.eks. forhindringer i arbejds- og trafikområderne.
 2. Sørg for, at maskinen/anlægget kun betjenes i sikker og funktionsdygtig tilstand!
 3. Brug kun maskinen, hvis alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsrelateret udstyr, f.eks. aftagelige beskyttelsesanordninger, nødstopanordninger, lydisolering, sugeanordninger, er til stede og fungerer!
 4. Fjern alt værktøj og andre fremmedlegemer fra arbejdsområdet, før maskinen startes.
 5. Kontrollér maskinen/anlægget for udvendigt synlige skader og defekter mindst én gang pr. skift. Rapporter straks alle ændringer, der er sket (herunder ændringer i driftsadfærd) til det ansvarlige kontor/person. Hvis det er nødvendigt, skal du straks stoppe maskinen og sikre den.
 6. Før arbejdet påbegyndes, skal alle roterende maskindele inspiceres dagligt for fremmedlegemer, der har viklet sig op, og alle bevægelige elementer skal inspiceres for indespærrede fremmedlegemer og om nødvendigt fjernes (brandfare).
 7. I tilfælde af funktionsfejl skal maskinen/systemet straks stoppes og sikres! Eliminer fejl med det samme.
 8. Overhold tænd- og slukprocedurer, kontrolvisninger i henhold til betjeningsvejledningen!
 9. Sluk eller fjern ikke suge- og udluftningsanordningerne, mens maskinen kører!
 10. Før maskinen/anlægget tændes, skal det sikres, at ingen kan udsættes for fare af den startende maskine/anlæg!
 11. Tænd aldrig for maskinen/anlægget, før alle andre personer i nærheden af maskinen/anlægget er blevet advaret og har bevæget sig væk fra arbejdsområdet.
 12. Hold arbejdsområdet fri for forhindringer, som nogen kan snuble over og falde ned på en arbejdende maskine eller udstyr.
 13. Sid eller stå aldrig på genstande, som du kan falde mod maskinen eller systemet med.
 14. Lad aldrig maskinen/anlægget være uovervåget under drift.
 15. Sørg for, at du ikke stikker fingre, hænder eller andre kropsdele ind i maskinen eller systemet eller i nærheden af bevægelige dele, når styrekredsløbene er aktive!
 16. Undlad at bruge arbejdsmetoder, der forringer maskinens stabilitet!
 17. Luft-, hydraulik- og eltilslutninger skal afbrydes, når maskinen eller anlægget ikke er i drift.
 18. Beskyttelsesanordninger må først åbnes, når maskinen eller anlægget er standset.

Specialarbejde inden for maskinens anvendelsesområde

Vedligeholdelsesaktiviteter og fejlfinding i arbejdsgangen

 1. Overhold de indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsaktiviteter og -frister, der er angivet i betjeningsvejledningen, herunder oplysninger om udskiftning af dele/udstyr! Denne aktivitet må kun udføres af kvalificeret personale.
 2. Alt reparationsarbejde skal altid udføres, når maskinen står stille.
 3. Informer driftspersonalet, før du begynder at udføre special- og vedligeholdelsesarbejde! Navngiv den tilsynsførende!
 4. Ved alle arbejder i forbindelse med betjening, produktionstilpasning, ombygning eller indstilling af maskinen/anlægget og dit sikkerhedsrelaterede udstyr samt ved inspektion, vedligeholdelse og reparation skal til- og frakoblingsprocedurerne i henhold til betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen overholdes!
 5. Sikre vedligeholdelsesområdet så langt væk som nødvendigt!
 6. Hvis maskinen/anlægget slukkes helt under vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal den sikres mod at blive tændt igen uventet:

Lås hovedkontakterne, og fjern nøglen, og/eller sæt et advarselsskilt på hovedkontakten.

Bemærk! For at sikre maksimal beskyttelse skal strømkilden være låst med en lås, som kun én person har nøglen til. Det forhindrer, at nogen utilsigtet tænder for strømmen til maskinen eller systemet, mens der udføres service på den.

 1. Hold alle håndtag, trin, gelændere, platforme og stiger fri for snavs!
 2. Rengør og rens maskinen/anlægget i henhold til instruktionerne i denne manual.
 3. Efter rengøringen skal alle brændstof-, motorolie- og hydraulikolieledninger kontrolleres for lækager, løse forbindelser, gnidninger og skader! Udbedr straks alle fundne fejl!
 4. Spænd altid skrueforbindelser, der er blevet løsnet under vedligeholdelses- og servicearbejde!

Bemærkninger om særlige typer farer

Elektrisk energi

 1. Trefasede stikkontakter skal have et højredrejende felt (VDE0100, del 600, ABS 14).
 2. Brug kun originale sikringer med den foreskrevne strømstyrke! I tilfælde af fejl i strømforsyningen skal maskinen/anlægget straks slukkes!
 3. Arbejde på elektriske systemer eller udstyr må kun udføres af en kvalificeret elektriker eller af en elektrisk instrueret person (EUP) under ledelse og opsyn af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med de elektrotekniske forskrifter.
 4. Maskin- og systemdele, hvor der udføres inspektion, vedligeholdelse og reparation, skal afbrydes fra strømforsyningen, hvis det er foreskrevet. Kontroller først, at de udsatte dele er spændingsfri, jord og kortslut dem derefter, og isoler de tilstødende spændingsførende dele!
 5. Det elektriske udstyr på en maskine/et anlæg skal inspiceres/testes regelmæssigt. Defekter som løse forbindelser eller brændte kabler skal repareres med det samme.
 6. Hvis det er nødvendigt at arbejde på spændingsførende dele, skal du tilkalde en anden person til at betjene nødstoppet eller hovedafbryderen med spændingsudløser i en nødsituation. Luk arbejdsområdet af med en rød og hvid sikkerhedskæde og et advarselsskilt. Brug kun spændingsisoleret værktøj!
 7. Ved arbejde på højspændingsenheder skal forsyningskablet forbindes til jord efter afbrydelse af spændingen, og komponenterne, f.eks. kondensatorer, skal kortsluttes med en jordstang!

Gas, støv, damp, røg

 1. Udfør kun svejse-, brænde- og slibearbejde på maskinen/anlægget, hvis det er udtrykkeligt godkendt. Der kan være risiko for brand eller eksplosion!
 2. Før svejsning, brænding og slibning skal maskinen/anlægget og omgivelserne rengøres for støv og brændbare stoffer, og der skal sørges for tilstrækkelig ventilation (eksplosionsfare!).
 3. Ved arbejde i lukkede rum skal man om nødvendigt overholde gældende nationale bestemmelser!

Hydraulik, pneumatik

 1. Arbejde på hydraulisk udstyr må kun udføres af personer med særlig viden og erfaring inden for hydraulik!
 2. Kontrollér regelmæssigt alle ledninger, slanger og skrueforbindelser for utætheder og synlige skader! Fjern straks eventuelle skader! Olie, der sprøjter ud, kan forårsage skader og brande.
 3. Gør de systemdele, der skal åbnes, og trykledningerne (hydraulik, trykluft) trykløse, før reparationsarbejdet påbegyndes i henhold til monteringsbeskrivelserne!
 4. Læg og saml hydraulik- og trykluftledninger korrekt! Bland ikke forbindelserne sammen! Fittings, længde og kvalitet af slangeledningerne skal opfylde kravene.

Støj

 1. Maskinindkapslinger og lydisoleringsanordninger på maskinen/anlægget skal være i driftsposition under drift.
 2. Brug det foreskrevne personlige høreværn!

Olier, fedtstoffer og andre kemiske stoffer

 1. Vær forsigtig ved håndtering af varme drifts- og hjælpematerialer (risiko for forbrændinger eller skoldning)!
 2. Ved håndtering af olier, fedtstoffer og andre kemiske stoffer skal du overholde de sikkerhedsforskrifter, der gælder for produktet!

Betjeningsvejledning

Følg venligst anvisningerne i de respektive afsnit, som er markeret med et ekstra advarselssymbol.

Transport

Version med kroghejs og mobil kæde

Der kan bruges egnede industritrucks eller kraner til at løfte maskinen. Disse taljer må kun fastgøres til de dertil beregnede fastgørelsespunkter. Bemærk, at hvis underlaget er ujævnt, skal maskinen sikres ordentligt for at forhindre, at den glider/ruller sidelæns!

Alle relevante sikkerhedsforskrifter skal overholdes under al transport, løft eller flytning. Dette omfatter også, at der kun må anvendes afprøvet og egnet løfteudstyr!

Som en generel regel må du aldrig række ind under en hængende last. Maskinen kan flyttes meget langsomt med egnede fastgørelsesanordninger eller drivkøretøjer, forudsat at den planlagte transportrute er sikret på passende vis.

Kun autoriserede køretøjer må transportere og låse kroghejsen. Ved transport på en entreprenørmaskintrailer eller lastbil skal maskinen fastgøres til de dertil beregnede fastgørelsespunkter i overensstemmelse med de relevante forskrifter. Følgende transportforberedelser skal udføres, før maskinerne læsses eller monteres på et kroghejsekøretøj.

Forberedelser til transport

 • Fastgør alle løse dele på maskinen.
 • Forsegl låg/åbninger på tanke til driftsvæsker.
 • Rengør maskinen for groft og løst snavs.
 • Flyt transportbåndene til transportposition, og lås dem om nødvendigt.
 • Hvis det er muligt, flyttes eTrack til transportpositionen og slukkes.
 • Lås og blokér alle døre (hæng også sidedørene op i sikkerhedsrebene).

Ankerpunkter

Maskinen har fire fastgørelsespunkter i hjørnerne. De er velegnede både til surring på et lasteområde og til transport med kran. Ved transport med kran skal man bruge løfteåg for at forhindre, at stropperne rører maskinen. Der skal udvises særlig forsigtighed med rengøringsbørsten for at undgå skader på beklædningen.

Løftegrej skal vælges og anvendes på en sådan måde, at personer ikke udsættes for fare. Løfte- og slyngeudstyr skal altid bruges efter hensigten. Den tilsigtede anvendelse er specificeret i producentens brugsanvisning. Indholdet af betjeningsvejledningen skal overholdes under brugen. Vær også opmærksom på de gældende regler i det land, hvor produktet skal bruges. Tyskland: Overhold DGUV regel 109-017. Det er forbudt at opholde sig under den ophængte last.

Når du læsser maskinen med bælter eller eTrack på en anhænger til entreprenørmaskiner eller en lastbil, skal du være opmærksom på følgende.

 • Læsning må kun ske på et stabilt underlag.
 • Køretøjet skal have tilstrækkelig lasteevne og dimensioner.
 • Køretøjet skal være i vater og sikret mod at vælte (understøtninger).
 • Tilkørselsramper skal have en tilstrækkelig lille hældningsvinkel (<10°).
 • Båndene under larvefødderne skal have tilstrækkelig trækkraft (brug gummimåtter, hvis det er nødvendigt).
 • Sæt larvebåndet på langsom hastighed for at køre op.
 • Overhold maskinens maksimale klatreevne (<20°).

Sikkerhedsbestemmelser

 • Brug kun egnede, ubeskadigede og fuldt funktionsdygtige transportmidler med tilstrækkelig bæreevne!
 • Overhold transportmål og transportvægt (maks. opstillingsvægt).
 • Monter de nødvendige transportlåse og transportanordninger.
 • Fastgør kun transport-/slyngeudstyr på de steder, der er beregnet til det.
 • Sikker mod at glide.
 • Vær opmærksom på tyngdepunktet.
 • Undgå rykvise sætninger.
 • Overhold reglerne for forebyggelse af ulykker og lokale bestemmelser.
 • Transportér maskinen forsigtigt, løft, støt eller skub ikke på følsomme dele som kontrolkabinettet, transportbåndene, panelerne osv.

Opbevaring

Ved længere tids opbevaring skal følgende anvisninger overholdes.

 1. Opbevaring skal ske i et lukket rum.
 2. Beskyt maskinen mod fugt.
 3. Kondens på grund af høj luftfugtighed og svingende temperaturer skal undgås.
 4. Før og efter en længere opbevaringsperiode skal alle lejepunkter smøres i henhold til vedligeholdelses- og inspektionsplanerne.
 5. Efter en længere opbevaringsperiode skal alle dele (kabler, gummi), der er udsat for en naturlig ældningsproces, kontrolleres for egnethed/brugbarhed.
 6. Overhold opbevaringsanvisningerne fra den respektive producent af strømgeneratoren.

Oversigt over maskiner

Gremac e3h (kroghejs)

 1. Krog til montering med kroghejs
 2. Bunker (maksimal belastning: 3000 kg)
 3. Skærmtromle
 4. Venstre klap (kontrol)
 5. Rengøringsbørste
 6. Samlet volumen under sigtetromlen
 7. Sammenklappelig transportør til ristegods
 8. Sammenklappelig transportør til korn i overstørrelse
 9. Ramme til kroghejs
 10. Hængslet dæksel via tromledrev
 11. Kontrolpanel til venstre (ekstraudstyr)
 12. Støttefødder
 13. Hoveddør
 14. Vedligeholdelsesdøre Venstre
 15. Sidedør på skærmtromle
 16. Kontrolpanel til højre (standard)
 17. Højre flap (strømgenerator)
 18. Hjul til kroghejs

Gremac e3k (Kettenmobil)

 1. Kædedrev
 2. e3 Hooklift

Idriftsættelse

Opstilling

Følgende betingelser skal være opfyldt før idriftsættelse:

 1. Underlaget, som maskinen placeres på, skal være plant og have tilstrækkelig bæreevne.
 2. Installation i nærheden af luftledninger er forbudt, eller der skal holdes en tilstrækkelig afstand.
 3. Maskinen skal være vandret i forhold til de mekaniske understøtninger. Støttehjulet skal være helt ubelastet.
 4. Omgivelsestemperaturer på mere end 35 °C bør undgås. De kan føre til, at motoren ikke længere kan aflede tilstrækkelig varme til omgivelserne, hvilket vil få maskinen til at gå i stå.

Tilgængelighed

Hvis enheden skal installeres på samme sted i længere tid, skal det sikres, at alle dele, der kræver vedligeholdelse, er let tilgængelige. Sikkerhedszonen på 5 m hele vejen rundt skal også overholdes.

Elektrisk tilslutning

Maskinerne er designet i henhold til VDE-reglerne. Før tilslutning til lysnettet skal du kontrollere, at der findes en passende tilslutning. Hvis du har spørgsmål om dette, bedes du kontakte den elektriker, der er ansvarlig for den stationære strøminstallation.

Forbindelsesværdier

Værdierne for den pågældende maskintype kan findes i de tekniske data.

Tilslutning af maskinen til lysnettet

Før du tilslutter maskinen, skal du kontrollere, at netspændingen og netfrekvensen passer til maskinen (se typeskiltet). I tilfælde af afvigelser må maskinen ikke tilsluttes.

Farverne på de enkelte kerner i forsyningsledningen:

Gul/grøn: beskyttende jordleder

Blå: Neutral leder

Sort-brun-sort: er de 3 trefasede strømfaser (ydre ledere), betegnelse i kredsløbsdiagrammet L1, L2, L3

Lilla/hvid: Styreledninger 24V/0V

Drift af maskinen med en strømgenerator

Ved brug af maskinen med en strømgenerator henvises til brochuren “Brug af en strømgenerator med tromlesigtmaskiner”.

Styring / systemintegration

 1. Under elinstallationen skal du sikre dig, at lysnettets omdrejningsretning er korrekt.
 2. I tilfælde af et nødstop skal alle tre faser (L1, L2, L3) afbrydes fra lysnettet. Det er ikke tilladt at stoppe ved at slukke for styrestrømmen. Overhold de gældende regler.
 3. En beskyttelsestest i henhold til VDE skal udføres af en kvalificeret elektriker før idriftsættelse. I tilfælde af en fejl eller funktionsfejl skal alle transportsystemer også stoppes Principperne for funktionel sikkerhed skal tages i betragtning.
 4. Maskinen skal indgå i nødstopkredsløbet. Der må ikke opstå yderligere farer som følge af denne integration.
 5. De gældende nationale og internationale standarder og love skal overholdes ved design af sikkerhedsrelaterede systemer.

For yderligere tekniske detaljer om gearmotorerne/frekvensomformerne eller andre elektrotekniske komponenter skal de respektive producenters dokumentation i tillægget samt relevante tekniske standarder og forskrifter overholdes.

Udtræk til strømgenerator

Maskinen har et udtræk på højre side af maskinen, så der er plads til en strømgenerator. For at vælge den rigtige strømgenerator henvises til informationsarket om brug af en strømgenerator.

 1. Uddrag
 2. Låsning
 3. Strømgenerator

Generatorens maksimale dimensioner

Længde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Højde: 950 mm

Vægt: maks. 1000 kg

Når du bruger en generator, skal du sørge for, at udstødningsgasserne kan slippe ud af motorrummet på en sikker måde. Et udstødningssystem er absolut nødvendigt til dette.

Før du løsner sikkerhedslåsen, skal du sørge for, at maskinen står på en plan overflade og ikke hænger i udtræksretningen. Der er risiko for personskade, hvis udtrækket glider ukontrolleret ud.

Indstillinger og betjening

Maskinen skal opstilles på et plant og bærende underlag. Området under støttebenene kan forstørres med passende underkonstruktionsmateriale.

Afhængigt af maskinens udstyr skal kroghejserammen enten placeres, så den hviler vandret på gulvet, eller på de mekaniske støtteben. For at kompensere for ujævne gulve kan rammen/støttefødderne understøttes med træ/underkonstruktioner. På maskiner med hydrauliske støtteben kan maskinen nivelleres med et tryk på en knap.

Hydrauliske støtteben

Maskinen kan som ekstraudstyr fås med hydrauliske støtteben.

 1. Støttefødder foran
 2. Bageste støtteben
 3. Styreenhed til støtteben

Betjeningsenhed til støttebenene på venstre side af maskinens bagende.

 1. Bageste højre op/ned
 2. Bageste venstre op/ned
 3. Forreste højre op/ned
 4. Forreste venstre op/ned
 5. Automatisk op/ned
 6. Nødstop

Støttebenene kan justeres både manuelt og automatisk på støttebenskontrolenheden. I automatisk tilstand styres de forreste og bageste fødder skiftevis. Tryk på knappen, indtil den ønskede højde er nået. For at justere maskinen nøjagtigt vandret, kan de manuelle knapper bruges til efterjustering. Et vaterpas er placeret under kontrolenheden og kan bruges til at bestemme maskinens position.

For at kompensere for ujævne gulve kan rammen/støttefødderne understøttes med træ/underkonstruktioner.

Energiforsyning

Maskinen kan forsynes med strøm via en generator eller stationær strøm via et trefaset CEE-kabel. Afhængigt af udstyret har maskinen en tilsluttet belastning på op til 26 kW.

Skift mellem forsyningstyperne sker ved at gentilslutte det trefasede CEE-stik. Maskinen skal være slukket, før stikket trækkes ud. For at gøre dette skal hovedafbryderen være i positionen “OFF”.

Stikket er placeret på højre side af maskinen ved generatorens parkeringsposition. Hovedafbryderen er placeret på højre side af styreskabet.

Når forbindelsen er etableret, og strømgeneratoren om nødvendigt er startet, skal hovedafbryderen sættes i positionen “ON”. Kontrolenheden forsynes nu med strøm og starter. Betjeningsenheden er klar til brug efter ca. 10 sekunder. Når strømmen er sat til, er kontrolenheden i nødstoptilstand for at forhindre, at komponenter starter automatisk.

Nødstop

Maskinen har flere nødstopkontakter (på kontrolpanelet, på bagsiden af maskinen, på kabelfjernbetjeningen). Tryk på de røde knapper for at aktivere nødstoppet. Maskinen stopper med det samme. Alle drev er slukket. Hvis der bruges en generator, fortsætter den med at køre, selv om nødstoppet er aktiveret. Generatoren skal stoppes ved selve enheden.

(1: Nødstop på kontrolenheden)

 1. Nødstop
 2. Start-knap
 3. Stop/reset-knap
 4. Områdekode-komponent
 5. Hastighedskomponent

Så snart nødstoppet er blevet aktiveret, blinker tasten “Stop/Reset” rødt. For at deaktivere nødstoppet skal det trækkes ud for at låse det op. For at nulstille skal knappen “Stop/Reset” holdes nede i mindst 3 sekunder. Herefter slukker det røde display, og tasten “Start” blinker grønt. Maskinen er nu klar til start.

Driftsenhed

Maskinens funktioner betjenes via kontrolpanelet på venstre side af maskinens front.

(Fig. Betjeningsenhed)

Knapper og displays på kontrolenheden

 1. Nødstop (Trykkes: Nødstop aktiveret; Trækkes: Nødstop deaktiveret)
 2. Stop/reset-knap med LED
 3. Startknap med LED
 4. Tænd/sluk af beholderbånd med LED
 5. Justering af bunkerbåndets hastighed
 6. Skærmtromle tændt/slukket med LED
 7. Justering af sigtetromlens hastighed
 8. Kollektiv tænd/sluk-strimmel med LED
 9. Kollektiv indstilling af båndhastighed
 10. Transportbånd til fine varer tændt/slukket med LED
 11. Bånd til fint materiale Hastighedsjustering
 12. Overcorn-bånd tændt/slukket med LED
 13. Overdimensioneret rem Hastighedsjustering
 14. Reserve

LED-signaler

Stop/reset-knap (2)

 1. Blinker rødt: Nødstop aktiveret
 2. Lyser konstant rødt: Fejlfunktion

Startknap (3)

 1. Blinker grønt: Maskinen er klar til start
 2. Lyser konstant grønt: Maskinen er startet

Komponentvælgerkontakt (4, 6, 8, 10, 12)

 1. Blinker hvidt: Fejl
 2. Permanent lys: Komponent startet / kører

Potentiometer til komponenter (5, 7, 9, 11, 13)

Indstilling af hastigheden for den respektive komponent.

Foldning og udfoldning af transportbånd

De foldbare transportbånd foldes ind og ud eller justeres ved hjælp af den indbyggede hydraulik. Transportbåndene kan betjenes i alle vinkler. Vinklen og hastigheden skal tilpasses til det pågældende materiale. Hastigheden skal vælges, så transportkapaciteten svarer til den aktuelle gennemstrømning af den respektive fraktion. Hvis materialet begynder at rulle baglæns, især på overkornsbåndet, skal du enten reducere transportbåndets angrebsvinkel eller reducere hastigheden, så en højere materialebelastning på transportbåndet forhindrer materialet i at rulle baglæns. Det kan være nødvendigt at reducere gennemstrømningshastigheden til dette formål.

OBS: Det er forbudt at opholde sig under transportbåndene under foldeprocessen!

Fjern om nødvendigt alle transportlåse, før transportbåndsjusteringen betjenes. Den er placeret på venstre side af transportbåndene.

Forsigtig: Sørg for, at der ikke er personer i farezonen, før du betjener justeringen. Vær opmærksom på farezonen under justeringsprocessen.

Det er forbudt at bruge transportbåndet i transportstilling.

Transportbåndene justeres ved hjælp af kontrolpanelet på bagsiden af maskinen. Nødstoppet skal være låst op, og maskinen skal være klar til start (grøn startknap blinker) før aktivering. Nødstoppet udløses ved at trykke på en stopknap i 3 sekunder.

 1. Nødstop
 2. Fejl-LED
 3. Start/Stop+Reset
 4. Hævning/sænkning af cornua-ligamentet
 5. Hævning/sænkning af bøderemmen
 6. Bøj/stræk bælte af fint materiale

Ved at trykke på den relevante funktion startes hydraulikken automatisk, og funktionen udføres, så længe knappen holdes nede.

Start af maskinen

Manuel betjening

 1. Den røde LED på knappen “Stop/Reset” (2) blinker: Lås alle nødstopknapper op, og tryk på knappen “Stop/Reset” i 3 sekunder. Den røde LED slukker, og knappen “Start” (3) begynder at blinke grønt.
 2. Manuel betjening af en enkelt komponent: Vælg den pågældende komponent ved at dreje kontakten (4, 6, 8, 10, 12) til højre. Ved at trykke på knappen “Start” (3) starter styreenheden de respektive valgte komponenter. Hastigheden kan justeres via det respektive potentiometer.

Automatisk betjening

 1. Den røde LED på knappen “Stop/Reset” (2) blinker: Lås alle nødstopknapper op, og tryk på knappen “Stop/Reset” i 3 sekunder. Den røde LED slukker, og knappen “Start” (3) begynder at blinke grønt.
 2. Automatisk drift: Vælg alle komponenter ved at dreje kontakterne (4 +6 + 8 + 10 + 12) til højre. Controlleren skifter nu til automatisk tilstand. Ved at trykke på knappen “Start” (2) starter styringen alle maskinens komponenter, begyndende med stakketransportørerne, derefter sigtetromlen og til sidst beholderen.

Advarsel ved opstart

Maskinen har et horn, der signalerer opstart i automatisk tilstand. Der lyder tre advarselssignaler, før komponenterne starter op. I manuel tilstand er der ingen opstartsadvarsel. Før du starter maskinen, skal du altid sikre dig, at der ikke befinder sig personer i farezonen.

Stop maskinen

Tryk på knappen “Stop/Reset” (2) for at stoppe maskinen. Maskinen stopper også, så snart en af komponenternes omskiftere (4, 6, 8, 10, 12) bliver tændt eller slukket. Dette fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for at forhindre forkert betjening.

Hvis der opstår et problem med en komponent under opstart (f.eks. blokering), gør controlleren flere forsøg på at starte komponenten. Hvis det ikke lykkes, stoppes maskinen, og der gives en fejlmeddelelse.

 1. LED’en på valgkontakten på den berørte komponent indikerer en fejl med et blinkende signal.
 2. LED’en på knappen “Stop/Reset” lyser konstant rødt.

For mere information om fejlen, se kapitlet Fejlfinding.

Fyldning af bunker

Maskinen fyldes med hjullæsser, gravemaskine eller opstrøms transportbånd. Sørg for, at bunkeren ikke er overfyldt. Det kan føre til en fejlfunktion. Den optimale påfyldningshøjde bør ikke overskride overkanten af tromleindfatningen.

For at undgå skader på maskinen, må maskinen kun fyldes med ristegods, der indeholder dele, som ikke overskrider følgende data.

Vægt: maks. 10 kg (hårdt: f.eks. sten, metal); maks. 15 kg (Blød: f.eks. træ, jordklumper)

Størrelse: maks. Kantlængde: 50 cm

Hvis maskinen kører permanent med store skærver, anbefales det at bruge et stengitter på tragten. Det bruges til at frasortere store stykker (>200 mm) og dermed beskytte maskinen og øge kapaciteten.

Lastafhængig styring af beholderen

Når tromledrevets belastningsgrænse er nået, stoppes tragten og dermed materialetilførslen til tromlen for at forhindre overfyldning og dermed stilstand. Foderet genstartes automatisk, når belastningsgrænsen underskrides. Hvis der efter tre reverseringer stadig er overbelastning på beholderens drev, stoppes maskinen, og der gives en fejlmeddelelse (beholderens båndvælgerkontakt blinker).

Bunker Autoreverse

Når beholderdrevets belastningsgrænse er nået, reverseres beholderen automatisk i kort tid og startes igen i transportretningen. I tilfælde af overfyldning af beholderen eller meget store urenheder i det ristegods, der skal behandles, forhindrer dette brodannelse og sikrer et bedre materialeflow.

Funktionen kan også udføres manuelt ved at holde startknappen nede. Efter tre sekunder vender bunkeren, så længe knappen holdes nede. Når knappen slippes, bevæger tragten sig igen hen mod sigtetromlen.

Når du bruger en fjernbetjening, kan funktionen udløses ved at trykke på knappen.

Transporthastighed

Beholderbåndets transporthastighed kan justeres på kontrolenheden. Indstillingen skal altid vælges, når beholderen er fuld, og er derfor den maksimale gennemstrømning.

Afhængigt af det materiale, der skal sigtes, er det nødvendigt at justere transporthastigheden på tragtbåndet for at opnå maskinens optimale sigteevne.

Sigtningskapacitet

Opnå optimal sigtningsevne

Maskinens sigtekapacitet afhænger af det materiale, der skal sigtes, tilstanden af det materiale, der skal sigtes (f.eks. tørt, vådt, limet) og det ønskede sigtesnit. Bunkerhastigheden og tromlehastigheden skal vælges, så tromlen ikke overfyldes.

(Fig. Materialecirkulation)

Tromlens roterende bevægelse fører ristegodset opad i højre side. Jo højere tromlehastighed, der vælges, jo længere transporteres det opad og falder ned igen på toppen af accelerationen, hvorved der dannes en cirkulerende rotationsbevægelse. Derved opnås optimal blanding, rensning ved friktion og i sidste ende optimal sigtning.

Ristegods med en høj andel af dele > 40 mm

Tromlen må ikke fyldes højere end til midten af den lodrette linje (blå markering) for at undgå blokeringer forårsaget af afskærmning og slid og skader forårsaget af tunge dele, der falder ned.

Ristegods med en høj andel af dele < 40 mm

Tromlen kan fyldes over tromlens lodrette kant (blå markering). I dette tilfælde skal der tages højde for graden af adskillelse, og om nødvendigt skal bunkerhastigheden reduceres.

Skærmudskæring

Afhængigt af det ønskede sigtesnit kan tromlen udstyres med forskellige sigtemåtter. Maskestørrelser fra 5 x 5 mm til 50 x 50 mm er tilgængelige.

Proceduren for udskiftning af sigtemåtten kan findes i kapitlet “Udskiftning af sigtemåtter”.

Formen på screeningerne påvirker i høj grad screeningen. Såkaldte løbere i ristegodset, dvs. større stykker end det ønskede risteudsnit, skyldes ofte en aflang form eller for høj hastighed på ristevalsen.

Hvis det ønskede sigteresultat overvejende er for stort, skal man bruge sigtemåtten med den næstmindste maskestørrelse. Afvigelser i sigtesektionen kan ikke forhindres fuldstændigt i tilfælde af tromlesigter og udgør derfor ikke en garantisag.

Mulige årsagerFjernelse
Overstørrelsen indeholder stadig en masse sigtemateriale, der er mindre end sigtesnittet.– For meget materiale i tromlen. Reducer bunkerens hastighed.
– Tromlehastighed for lav, øg hastigheden.
– Materialet er for klæbrigt. Lad materialet tørre.
Der er mange større dele i screeningsfraktionen.– Sigtets maskevidde er for stor. Monter sigtemåtten med et mindre sigtenet på tromlen.
– For høj tromlehastighed giver “punkteringer”. Sænk hastigheden.
– For lidt ristegods i tromlen, efterfyld materiale.

Transportbånd

Maskinen har fire transportbånd

 1. Transportbånd til bunker
 2. Transportbånd til opsamling af finmaterialet
 3. Transportbånd til fint materiale
 4. Transportbånd til korn i overstørrelse

Forebyggende foranstaltninger

 1. Fjern regelmæssigt snavs og ophobninger fra transportbåndene.
 2. Kontrollér transportbåndets spænding og sporing, før arbejdet påbegyndes.
 3. Vedligehold regelmæssigt transportbåndenes skrabere og lejer.
 4. Udskift slidte vinduesviskere og pakninger på et tidligt tidspunkt.
Mulige årsagerFjernelse
Transportbåndet løber til den ene side– Tjek, om der er snavs under remmen, og fjern det.
-Korriger transportbåndets løb.
Motorbeskyttelse udløses / frekvensomformer viser “E-triP”-fejl– Transportøren har en tung gang.
– Fjern eventuelle ophobninger på transportbåndet og eventuelle blokeringer.
– Kontrollér remmens løb.
– Ved lave temperaturer er der risiko for kraftig gang på grund af tilfrysning af transportbåndet. Hvis det er nødvendigt, skal det tøes op før brug.
Transportbåndet er startet, men det bevæger sig ikke.– Kontroller transportbåndets hastighedsindstilling.
– Kontroller frekvensomformeren for at se, om den er blevet stoppet manuelt. Og tryk på knappen “Start” på frekvensomformeren, hvis det er nødvendigt.

Justering af remspændingen

Transportbåndene har fire justeringsspindler til at spænde båndet og korrigere båndets sporing.

Remmen spændes ved at justere justeringsspindlerne i retning af tromlen (1). Ved at justere i retning (2) slækkes remmen.

Korrekt remspænding

Den korrekte remspænding er indstillet, når der ikke er noget slip mellem remmen og tromlen. Bæltet kan have et lille fald på undersiden. Dette har ingen negativ indvirkning på transportbåndets funktion.

Overdreven forspænding af remmen fører på den anden side til unødvendig høj belastning af lejer og mekaniske komponenter og resulterer i øget slid.

Remmen har en tendens til at ændre længde på grund af temperatursvingninger, hvilket påvirker remspændingen. Kontroller derfor regelmæssigt stroppernes spænding i tilfælde af store temperaturændringer.

Justering af båndets løb

Den lige sporing af båndet kan korrigeres ved at justere justeringsspindlerne. Foretag kun korrektioner, mens transportøren kører. Justeringen skal ske i små trin. Juster ikke mere end en halv omdrejning af justeringsmøtrikkerne på spindlerne, og observer i nogen tid, hvordan korrektionen har virket, før du foretager en ny korrektion.

Justeringen skal altid være så jævn som muligt for at undgå fejljusteringer af driv- og afbøjningstromlerne.

Fig. Korrektion af remmens løb mod højre ved at spænde remmen i venstre side.

Fig. Korrektion af bæltets løb mod venstre ved at spænde bæltet i højre side.

Justering af tromleviskerne

Afbøjningstromlen har en tromleskraber. For at sikre korrekt funktion skal afstanden til tromlen være mellem 1 og 3 mm. Viskeren kan flyttes ved at løsne fastgørelsesskruerne på begge sider.

(Fig. Tromleskraber)

Justering af bælteviskerne

Den indvendige skraber er flydende og hviler på båndet ved hjælp af sin egen vægt. Skraberen skal kontrolleres regelmæssigt for slid og støtte på remmen.

(Fig. Bæltevisker)

Skærmtromle

Maskinen har en sigtetromle. På grund af tromlelængden er skærmkroppen opdelt i to lige store dele. To sigtemåtter med den ønskede sigteperforering fastspændes tilsvarende på basislegemet. Alternativt kan man også få tromler med fast perforering.

 1. Trommekrop – forreste halvdel
 2. Tromlehus – bageste halvdel
 3. Rengøringsbørste

Forebyggende foranstaltninger

 1. Fjern regelmæssigt snavs og ophobninger fra tromlen og rengøringsbørsten.
 2. Før arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere, at tromledrevet og tromlehjulene er indstillet korrekt.
 3. Efterse regelmæssigt tromlens komponenter.
 4. Udskift en slidt kæde, drivhjul, ruller og andre komponenter på et tidligt tidspunkt.

Årsager til funktionsfejl

Mulige årsagerFjernelse
Tromlen roterer for langsomt– Øg hastigheden på kontrolpanelet.
Tromlen laver høje skrabende lyde– Kontrollér den korrekte indstilling af drevet til tromlen.
– Kontrollér, at løbehjulene har fuld kontakt med tromlens slidbaner.
– Kontrollér afstanden mellem baflerne og tromlen.
Frekvensomformer viser fejl “E-triP– Sigtetromlen har et tungt gear.
– Fjern tilbehør og blokeringer, hvis det er nødvendigt.
– Kontrollér, at tromlen kører.
Tromlen roterer ikke jævnt.– Glidning mellem tromlekæde og tromle.
– Kontroller sliddet på drivkæden.
Perforeringen i skærmen er tilstoppet, tilstoppes meget hurtigt.– Justeringen af rengøringsbørsten er ikke korrekt.
– Skærmmaterialet er for vådt.
– Rengøringsbørsten sidder fast og skal rengøres.
Betydeligt større dele findes i sigtefraktionen.– Sigtemåtten er beskadiget, store dele slipper igennem.
– Fastgørelsen af sigtemåtten har løsnet sig, så den er skredet, og lukningen ikke længere hviler på fyldpladen.

Udskift sigte-måtten

Fjern kabelfjernbetjeningen fra styreskabet, før arbejdet påbegyndes. Før fjernbetjeningen nedad og ud af maskinen. Læn kun kabinettets dør, og luk sidepanelet. Åbn sidedøren på tromlen.

Fastgør altid vedligeholdelsesdøren til bunkeren med det medfølgende sikkerhedsreb. Hvis maskinen vippes, eller der kommer et vindstød, er der risiko for, at vedligeholdelsesdøren lukker ukontrolleret og forårsager personskade.

Maskinen skal være tændt for at bruge fjernbetjeningen, men den må ikke være startet. Lås nødstoppet op ved at trykke på knappen “Stop/Reset” i 3 sek.

Tromlen sikres automatisk mod rotation, når vedligeholdelsesdøren åbnes. For at kunne dreje tromlen (manuelt eller med fjernbetjening), skal låsen være låst op. For at gøre dette skal du trykke låsestangen ind mod tromlen og holde den trykket ind, så længe tromlen roterer. Så snart betjeningsstangen slippes igen, låses tromlen automatisk mod rotation igen.

 1. Låseanordning
 2. Skærmtromle
 3. Drev til skærmtromle

Lad tromlen rotere ved hjælp af fjernbetjeningen, indtil sigtemåttens tilslutningspunkt er i arbejdshøjde. Betjen nødstoppet på fjernbetjeningen for at kunne arbejde sikkert på maskinen.

Stik aldrig hånden ind i roterende dele, mens tromlen roterer, og mens maskinen er tændt og under spænding. Der er risiko for skader!

Betjen kun kabelfjernbetjeningen, når fareområdet kan ses, og der ikke befinder sig personer i fareområdet. Sikre arbejdsområdet mod uautoriseret adgang.

 1. Skærm-måtte
 2. Tilslutningsskruer (4x)
 3. Fastgørelsesskruer
 4. Klemlister

Fastgør skærmmåttens tilslutningspunkt med skruetvinger, kædetalje eller andre egnede midler for at forhindre ukontrolleret opspring efter fjernelse af klemskruerne.

Fjern fastspændingsskruerne, og løsn forsigtigt de værktøjer, der er beskrevet ovenfor.

Skærmmåtten er stadig fastgjort til tromlen med to fastgørelsesskruer.

Lås nødstoppet op, og drej tromlen med fjernbetjeningen. Træk sigtemåtten ud af maskinen parallelt med tromlens rotation.

Når sigtemåtteforsatsen er i arbejdshøjde, skal du stoppe tromlens rotation og trykke på nødstoppet. Løsn fastgørelsesskruerne til skærmmåtten på tromlen, og fjern skærmmåtten.

Fastgør den nye skærmmåtte til tromlen. Lås nødstoppet op, og drej tromlen i den modsatte retning med fjernbetjeningen. Indsæt måtten i maskinen parallelt med tromlens rotation. Når du har nået arbejdspositionen, skal du stoppe tromlen og trykke på nødstoppet. Fastgør skærmmåtten med klemskruerne, og kontroller, at skærmmåtten sidder korrekt.

Efter udskiftning kan maskinen sættes tilbage i arbejdsstilling.

Kanterne på sigtemåtterne kan have skarpe kanter. Der er risiko for skader her! Brug altid egnede handsker, når du håndterer sigtemåtterne.

Sigtemåtterne er lavet af fjederståltråd, som har en modstand, når den placeres på tromlen. Sørg altid for, at enderne af skærmmåtten er fastgjort.

Der er risiko for kvæstelser på grund af ukontrolleret hoppen af sigtemåtten!

Udskift skærmtromlen

Som ekstraudstyr kan der fås tromler med fast perforering. Sigtetromlen kan udskiftes til dette formål.

Sørg for at følge nedenstående trin for at udskifte tromlen. Enhver anden rækkefølge kan resultere i skader på maskinen.

 • Åbn og fastgør tromlelågen.
 • Flyt tromledækslet til vedligeholdelsespositionen (lås nødstoppet op, og gør maskinen klar til drift).
 • Flyt beholderen ud af tromlen.

Tromlen kan nu løftes ud af maskinen ved hjælp af passende løftegrej. Når tromlen løftes ud, skal du sørge for, at den løftes, indtil den er over sidestyret. Derefter kan den fjernes fra siden.

Tromlekæde

Kraften overføres til tromlen via en rullekæde, der er spændt/svejset fast på tromlen, og som drivhjulet griber ind i. Mellem kæden og tromlekroppen skaber en indsat gummimåtte den nødvendige friktion for at forhindre kæden i at glide og for at kompensere for koncentricitetstolerancer. Kæden er også svejset fast til tromlen.

De to kædeender er forbundet med en kædelås ved tromlens udskæring. Der kræves et særligt strammeværktøj til udskiftning af kæden.

 1. Trommekrop
 2. Kæde
 3. Kædelås med stopklods
 4. Gummimåtte

Tromleleje / løbehjul

Rullernes funktion og slid skal kontrolleres regelmæssigt. Diameteren på hjulene er 200 mm. De skal udskiftes, hvis diameteren er 190 mm.

Svingarm med hjul (1-4)

Tromlen styres i aksial retning af en rulle (5).

Juster tromledrevet

Kraften overføres fra gearmotoren til tromlen via et kædetræk. Korrekt indgreb i tandhjulet er nødvendigt for at minimere slid. I tilfælde af høje løbslyde og stillestående bevægelse skal drivhjulets justering justeres.

 1. Fjern beskyttelsen på drevet
 2. Løsn motorens fastgørelsesskruer, så den kan flyttes på bundpladen. Skruerne skal være håndstramme, så der mærkes en tydelig modstand, når man bevæger dem.
 1. Gearmotor – drev til skærmtromle
 2. Drevhjul
 3. Skærmtromle med drivkæde

Fastgørelsesskruerne må kun løsnes, men ikke fjernes helt. Ellers er der risiko for, at motoren styrter ned og forårsager skader.

Juster drivhjulet centralt i forhold til kæden på tromlen. Tandhjulet er aksialt flydende. Motoren skal justeres, så akslen stikker >10 mm ud på begge sider af tandhjulet. Drej tromlen med hånden, indtil det højeste punkt (på grund af tolerancer) på tromlen er i kontakt med drivhjulet. Skub motoren mod tromlen, indtil drivhjulet går helt i indgreb med kæden. Spænd skruerne til motorbeslaget let.

For at kontrollere den korrekte indstilling skal du køre tromlen langsomt ved hjælp af kabelfjernbetjeningen. Juster om nødvendigt. Efter justering spændes motorens monteringsskruer, og beskyttelsesdækslet sættes på igen.

 1. Gearmotor – drev til skærmtromle
 2. Fastgørelsesskruer
 3. Gearhjul
 4. Tromlekæde

(Fig. Central justering af tandhjulet på tromlekæden)

Kædedrevet er udsat for naturligt slid. Når “slidgrænsen” for kæden og drivhjulet er nået, skal komponenterne udskiftes.

Juster rengøringsbørsten

For at rengøringsbørsten kan fungere korrekt, er det muligt at justere indtrængningsdybden i tromlen. Afhængigt af sigtemåtten og det materiale, der skal sigtes, skal børstens børstehår stikke mellem 5 og 10 mm gennem sigtemåtten og ind i tromlen.

Der er en justeringsmekanisme på hver side af rengøringsbørsterne.

 1. Skærmtromle
 2. Rengøringsbørste
 3. Justeringsmekanisme
 4. Beskyttende betræk

Børstens indgrebsdybde i tromlen kan justeres ved at dreje på justeringsskruen. Før justering skal låsemøtrikkerne løsnes og spændes igen efter justering. Børsterne skal være nedsænket mindst 5 mm i sigtemåtten/sigetromlen for at fungere korrekt.

 1. Låsemøtrikker
 2. Justering af møtrikker
 3. Rengøringsbørste
 4. Skærmtromle

Rengøringsbørsten er udsat for naturlig slitage. Når en diameter på <200 mm er nået, skal rengøringsbørsten udskiftes.

Vedligeholdelse

Definitioner

For at sikre lang, problemfri drift er det nødvendigt at overholde alle de beskrevne vedligeholdelses- og inspektionsforanstaltninger. Alt indhold beskrevet her er baseret på standarderne DIN31051, DIN31052 samt VDI-retningslinjen VDI2890.

Vedligeholdelsesintervallerne refererer til normal brug og dermed normal belastning. Driftsmæssige påvirkninger eller marginale fænomener og typen af drift kan gøre det nødvendigt at forkorte vedligeholdelsesintervallerne. Kontakt producenten, hvis det er nødvendigt.

De generelle definitioner og udtryk, der er beskrevet her, forklares mere detaljeret for at forstå vedligeholdelses- og inspektionsplanerne.

Vilkår

Vedligeholdelse

Ved vedligeholdelse forstås alle foranstaltninger til at genoprette maskinernes måltilstand (funktionsevne). Disse foranstaltninger omfatter: Vedligeholdelse, inspektion og reparation.

Vedligeholdelse

Ved vedligeholdelse forstås alle foranstaltninger til opretholdelse af maskinernes måltilstand. Det omfatter aktiviteter som rengøring, konservering, smøring, supplering, udskiftning (udskiftning af hjælpematerialer og smådele) og efterjustering.

Inspektion

Inspektion henviser til alle foranstaltninger, der træffes for at vurdere

Maskinernes faktiske tilstand er opsummeret. Formålet med inspektionen er at identificere eventuelle nødvendige reparationsforanstaltninger på et tidligt tidspunkt, så de kan forberedes og udføres. Registrering og vurdering af skader, der allerede er sket, er ikke en inspektion.

Reparation

Reparation omfatter alle foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe maskinerne (f.eks. efter skade/svigt) tilbage i funktionsdygtig stand.

Brug

Ved vedligeholdelse forstås reduktion af slidlageret som følge af fysiske og/eller kemiske påvirkninger. Slid og ælde er den pris, der skal betales for brugen af faciliteterne. Udstyr kan ikke betjenes uden slitage. Vedligeholdelsens opgave er at erkende og påvirke slitage og at skabe nye slidreserver gennem reparation. På grund af eksterne påvirkninger eller grænsebetingelser, såsom vedligeholdelsestilstand, korrosiv omgivende luft, støv og for det tredje typen af drift, hvad enten det er med delvis belastning eller lejlighedsvis med overbelastning, stødbelastet eller jævnt drevet, kan sliddet variere fra tilfælde til tilfælde. En pludselig ændring i slidlageret, f.eks. på grund af et brud, som ikke behøver at være direkte tidsafhængig, er også inkluderet. Det følger heraf, at inspektioner ikke udelukkende kan baseres på tidsperioder.

Reserve til slid

Med hensyn til vedligeholdelse er det lager af ressourcer, der er nødvendige for at opfylde maskinens funktion.

Brug

I betydningen vedligeholdelse, brug af maskinerne som tilsigtet og i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regler for teknologi, hvorved der skabes materiale og/eller tjenester med reduktion af slidlageret.

Fejlfunktion

Med hensyn til vedligeholdelse, utilsigtet afbrydelse (eller allerede forringelse) af maskinernes funktionelle ydeevne.

Svigt

Med hensyn til reparation, utilsigtet afbrydelse af maskiners funktionalitet.

Skader

I betydningen vedligeholdelse er ressourcernes tilstand efter at være faldet under en bestemt tærskelværdi for slidreserven, hvilket forårsager en utilladelig forringelse af den funktionelle evne med hensyn til brug.

Fejl

Manglende opfyldelse af specificerede krav/funktionsopfyldelse med en karakteristisk værdi (f.eks. midlertidig standsning af drevet på grund af en løs kontakt i stikforbindelsen). For yderligere forklaringer se DIN31051.

Tidsbegrænset del

Dele og/eller samlinger, hvis levetid er forkortet i forhold til levetiden for dele og/eller samlinger på et højere niveau, og som ikke kan forlænges med teknisk mulige og økonomisk forsvarlige midler.

Sliddel

Dele og/eller enheder, der anvendes på steder, hvor slid er uundgåeligt på grund af drift, og som derved beskytter andre dele og/eller enheder mod slid, og som er designet til at blive udskiftet.

Reservedel

Reservedele, der er klart knyttet til en eller flere maskiner, ikke bruges selvstændigt i denne forstand, planlægges og holdes klar med henblik på vedligeholdelse og kan normalt repareres økonomisk.

Forbrugsdel

Reservedele, der er klart tildelt en eller flere maskiner, ikke bruges uafhængigt i denne forstand, er planlagt og holdes klar med henblik på vedligeholdelse, og hvis reparation normalt ikke er økonomisk.

Lille del

Reservedele, der generelt er brugbare, overvejende standardiserede og af lav værdi.

Vedligeholdelsesinstruktioner/plan

Indeholder oplysninger om udførelse af vedligeholdelse (service, inspektion, reparation) af et teknisk produkt samt oplysninger om produktet og den tekniske kundeservice.

Vedligeholdelsesinstruktioner/plan

Indeholder oplysninger om, hvordan man udfører vedligeholdelse på et teknisk produkt, samt oplysninger om produktet og den tekniske service.

Inspektionsinstruktioner/plan

Indeholder oplysninger om, hvordan man udfører inspektion af et teknisk produkt, samt oplysninger om produktet og den tekniske service.

Reparationsvejledning/plan

Indeholder oplysninger om, hvordan man udfører reparation af et teknisk produkt samt oplysninger om produktet og den tekniske kundeservice.

Principper for vedligeholdelse

Udførelse af vedligeholdelse / inspektion og servicearbejde

For at kunne udføre vedligeholdelsesarbejde skal operatøren af en maskine/et anlæg udarbejde en vedligeholdelsesstrategi. Denne strategi omfatter følgende punkter og kan kræve supplering eller udvidelse af eksisterende regler for individuelle producenter.

 1. Tilpasning af vedligeholdelsesmål til virksomhedens mål
 2. Bestemmelse af passende vedligeholdelsesstrategier/tidspunkter

Hvis vedligeholdelsesforanstaltninger, såsom udførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger eller udførelse af definerede vedligeholdelsesforanstaltninger, udføres uden for virksomheden, dvs. af producenten selv eller af tredjeparter under hans egen ledelse og ansvar, kan disse i princippet kun være orienteret mod selve maskinen/anlægget og mod de drifts- og miljøforhold, der skal antages som sædvanlige.

Hensyntagen til virksomhedsspecifikke særlige forhold og vedligeholdelsesforanstaltninger som følge af virksomhedens vedligeholdelsesmål og vedligeholdelsesstrategi, producentens forpligtelse i tilfælde af en reduktion i omfanget af inspektioner, der er foreskrevet i vedligeholdelses-/inspektionsplaner, for at opretholde garantikrav.

Forberedende foranstaltninger til vedligeholdelsesforanstaltninger

Vi anbefaler, at der udarbejdes en inspektionsstrategi i henhold til standarderne DIN31051, DIN31052 samt VDI-retningslinjen VDI2890 og de standarder, der er indeholdt deri.

– Planlæg altid tilstrækkelig tid til vedligeholdelsesforanstaltninger. Husk, at på grund af manglende omhu under vedligeholdelse / inspektioner kan der opstå uforudsigelige funktionsfejl eller fejl i produktionsperioden, som væsentligt overstiger omkostningerne ved en vedligeholdelse / inspektion.

For at optimere deres produktionstider kan du konsultere VDI-retningslinje 3423.

Den indeholder grundlaget for optimering og registrering af maskiners og anlægs tilgængelighed.

– At have reservedele ved hånden forkorter nedetiden eller reparationstiden betydeligt. Kontakt producenten for at få råd om, hvilke dele der bør være på lager for at minimere leveringstiden.

Reparation

Reparationsarbejdet skal udføres i følgende rækkefølge:

 1. Søgning efter skader
 2. Træf sikkerhedsforanstaltninger
 3. Fjernelse af den defekte enhed/de defekte dele
 4. Eventuelt adskille samlingerne
 5. Kontrol og dokumentation af afvigelsen fra måltilstanden
 6. Udskift eller reparer beskadigede dele
 7. Saml / installer / juster
 8. Testkørsel, accept, frigivelse
 9. Dokumentation af reparationen

Rengøring af maskiner

Rengøring af maskinen skal helst ske tørt. For at fjerne stærkt fastsiddende snavs kan maskinen rengøres med en højtryksrenser eller dampstråle. Man skal være opmærksom på beskyttelsesklassen for de elektriske og mekaniske komponenter.

For at undgå skader må følgende komponenter ikke udsættes direkte for strålen fra højtryksrenseren:

 1. Kontrolskab
 2. Driftsenhed
 3. Lejepunkter
 4. Fjernbetjening med ledning
 5. Andre elektriske komponenter og forbindelser

De ovenfor beskrevne komponenter kan rengøres med en våd klud.

Information om vedligeholdelse

Almindelig rengøring

– Rengør maskinen/anlægget regelmæssigt.

– Roterende dele skal kontrolleres dagligt for indpakning og fjernes om nødvendigt (brandfare).

– Bevægelige dele skal kontrolleres dagligt for fastklemte fremmedlegemer og om nødvendigt fjernes (brandfare).

– For at sikre optimale sorteringsresultater skal risten rengøres efter behov.

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved rengøring. Overhold bestemmelserne om forebyggelse af ulykker!

Smøring

– Al manuel smøring må kun udføres, når maskinen står stille.

– Brug kun de beskrevne fedttyper. Andre fedttyper er kun tilladt efter aftale med producenten.

– Overhold de smøreintervaller, der er angivet i hvert enkelt tilfælde.

– Når du smører, skal du sørge for, at smøremidlet påføres jævnt.

– Eventuelle fedtkanter behøver ikke at blive fjernet. Ud over forseglingen sikrer de effektiv beskyttelse mod forurening.

Beskyttelsesudstyr/arbejdssikkerhed

Godkendelse med de intervaller, der er foreskrevet af arbejdsgivernes ansvarsforsikringsorganisationer eller andre kompetente myndigheder, for regler om arbejdssikkerhed/ulykkesforebyggelse.

Statusbilleder

Følgende tabel indeholder tilstandsmønstre/skader/fejl, der opdages eller kan opstå på grund af en vedligeholdelses-/inspektionsforanstaltning på komponenter eller samlinger.

Alle komponenter eller samlinger, der er beskrevet her, skal inspiceres for de angivne forhold/skader.

Linjer

Linjerne viser alle de dele/samlinger, der findes i maskinen. Specifikationen er generelt gyldig. De respektive dele/samlinger skal tildeles de generiske termer.

Søjler

Kolonnerne angiver de mulige tilstande for de dele eller samlinger, der er nævnt i rækkerne.

De respektive tilstande er markeret med et “X”. Undersøgelse af en del/enhed for en tilstand, der ikke er markeret med et “X”, er ikke påkrævet.

Plan for vedligeholdelse/inspektion

I vedligeholdelses-/inspektionsplanen tildeles alle enheder de respektive forhold, der skal kontrolleres, og de foranstaltninger, der skal iværksættes.

Tegningerne viser, hvilke samlinger der er knyttet til de respektive dele på maskinen.

Serviceplan

Ud over den vedligeholdelsesplan, der er trykt i betjeningsvejledningen, er en serviceplan tilgængelig.

For at gøre arbejdet lettere udskrives alle datoer og tilhørende vedligeholdelsesplaner. Under eller efter inspektion, vedligeholdelse eller reparation skal kun de tilsvarende data indtastes. I tilfælde af garantikrav tjener serviceplanen udelukkende som bevis for de udførte inspektioner.

Nej, det er det ikke.Forsamling – stat12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1Ramme/rammeXX X         X X X  X      X  X   
3Klapper X       X   X X           X  XX  
4LåseXX       X   X    X          XX   
6VentilatorhjulXX            X               X   
7Bolt   XX                X X   X      
8Nødstopanordninger X       X   X    X           X   
9TransportbåndX X XX     X    X XX   X  X  X   X  X    X
10Aksel/aksel    X      X   X          XX X    
11Dæksel til akselXX   X       X             X XX   
12Rulleleje X         XX XXX   XX XX X   X   
13ForseglingX   XX       X             XX X   
14SmørenippelXX      X    X X X         X  X   
15Motor X            X     X   XX    X XX
16GearkasseXX   XX  X  XXXX XXXX   XXX  XX   
17Bolig   X X      X  X X  X   X     X   
19Paralleltast X    X              X      X     
20OmslagX    X       X X X         X XXX  
21Opbevaring     X      XXXXX   X  XX X  XX   
22Tilslutning, aftageligXX  X        X X X    X    X   X  
23Tilslutning, ikke aftageligX  XX        X X X         X      
24ImpellerXX               X         X XX   
25Stop   X     X                 XX     
26Omslag X               X             X  
27Skrue   XX                X     X      
28Klemkasse (elektr.)     X         X                  
29SignalanordningX             X               X   
30SmøreanordningXX   X XXXX XXX         X     XX  
32BeskyttelsesanordningXX X     X   X X X         X  XX  
33BeslagXX  X    X   X X X  X      XXXX   

(Fig. Tabel over tilstandsbilleder)

 1. Udbrud/beskadigelse
 2. Fastgørelse
 3. Bremsevirkning
 4. Pause
 5. Forlængelse
 6. Stramhed/lækage
 7. Overførsel af drejningsmoment
 8. Udskriv
 9. Flow
 10. Indstilling
 11. Gennemstrømningshastighed
 12. Fretting/ridser/ridser
 13. Påfyldningsmængde og -tilstand
 14. Funktion
 15. Støj (stille kørsel)
 16. Korrosion
 17. Indvendig frigang
 18. Sprækker
 19. Omskiftelighed
 20. Slip
 21. Vibrationer
 22. Sæde
 23. Spænding
 24. Spil
 25. Temperatur
 26. Ubalance
 27. Ujævnt løb
 28. Deformation
 29. Offset
 30. Brug
 31. Forurening
 32. Fuldstændighed
 33. Køling
 34. Spænding
Vedligeholdelsesplan / InspektionsplanMaskine: Drift: Omkostningscenter:
Producent: H2PRO GmbH & Co. KGEnhedsnummer: Serienummer: Placering:
Lfd. Nr.Tab. A-nr.Komponent eller arbejde, der skal udføresMåle- og testudstyr Drifts- og hjælpematerialerFrekvens/intervalUdført arbejde / Udfører Dato / Driftstimer /Kommentarer
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 Kontrollér gearkassehuset for lækager Kontrollér oliestanden, og efterfyld om nødvendigt. Kontrollér jævn kørsel Kontrollér temperatur Kontrollér aksel/aksel Kontrollér jævn kørsel Kontrollér deformation Kontrollér slid Kontrollér tætning Kontrollér tæthed Fjern snavs Kontrollér montering Kontrollér skruer Kontrollér beskadigelse Kontrollér justering Kontrollér kobling (mekan.) Kontrollér beskadigelse Kontrollér montering Kontrollér justering Kontrollér funktion Kontrollér jævn kørsel Kontrollér slør Kontrollér slid Kontrollér forbindelse (spændesæt) Kontrollér beskadigelse Kontrollér funktion Kontrollér spænding Kontrollér deformation Kontrollér fuldstændighedOverhold anvisningerne fra den respektive producent. Ret om nødvendigt positionen for justering af koblingen (1.5). Kontrollér, at indstillingen er korrekt i henhold til producentens anvisninger, og efterjuster om nødvendigt. Efterspænd/kontrollér spændesættets forbindelse (moment: 35 Nm). Tjek udskydelse.hver 50. time hver 200. time. __________
__________ __________ __________ __________
__________
__.__.___ ___.___ h Reservedel Reservedel Tidsbegrænset del
2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2           Motorhus Kontrollér fastgørelse Kontrollér beskadigelse Jævn kørsel Kontrollér temperatur Fjern snavs Ventilatorhjul Kontrollér beskadigelse Jævn kørsel Kontrollér snavs Fjern klemkasse Kontrollér tæthed Kontrollér korrosionOverhold anvisningerne fra den respektive producent.hver 50. time. 1 gang dagligt hver 200. time.__________ __________ __________ ____________.__.___ ___.___ hReservedel
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4             Transportbånd Aksel Kontrollér rundløb Kontrollér deformation Rulleleje Kontrollér fastgørelse Kontrollér jævnhed Kontrollér lejespillerum Kontrollér pasform Kontrollér spillerum Kontrollér temperatur Kontrollér snavs Fjern smøring Kontrollér smørenippel Kontrollér tætning Kontrollér tilslutning Kontrollér beskadigelse Kontrollér funktion Kontrollér spænding Kontrollér deformation Kontrollér fuldstændighed Kontrollér skruer Kontrollér beskadigelse Kontrollér tilslutninger Kontrollér dæksel Kontrollér beskadigelse Kontrollér funktion Kontrollér deformation Fjern snavs Fuldstændighed Kontrollér metal-gummi element Kontrollér beskadigelse Kontrollér funktion Kontrollér pasform Kontrollér deformation max. ±0,5 mm Følg instruktionerne fra den respektive producent, udskift lejerne, hvis det er nødvendigt. max. 75°C Efterfyld med smøremiddel, udskift om nødvendigt. Efterspænd/kontrollér (moment: 27 Nm). Tjek udskydelse. Overhold tilspændingsmomenterne. hver 50. time 1 gang dagligt
1 gang dagligt
hver 200. time.

hver 200. time.
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__.__.___ ___.___ hReservedel Tidsbegrænset del / Forbrugsdel Lille del Lille del
4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3                   Transportelement (tromle) Skruer Kontrollér skader Kontrollér tilslutninger Dæksel Kontrollér skader Kontrollér funktion Kontrollér deformation Fjern snavs Gummielement Kontrollér fastgørelse Kontrollér skader Kontrollér slid Fjern snavs Transportelement (skrue) Kontrollér skader Kontrollér fastgørelse Kontrollér funktion Fjern snavs Kontrollér deformationOverhold tilspændingsmomenterne. 1 gang dagligt __________
__________
__________
__________
__________
__.__.___ ___.___ hReservedel Lille del Reservedel Forbrugsdel Forbrugsdel
5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6         Ramme/ramme Forbindelsen kan ikke afbrydes Kontrollér beskadigelse Kontrollér funktion Kontrollér korrosion Kontrollér deformation Kontrollér snavs Fjern huset Kontrollér beslag Kontrollér låse Kontrollér stop Kontrollér dæksel Kontrollér beskadigelse Kontrollér korrosion Kontrollér deformation Kontrollér snavs Fjern beskyttelsesanordning Kontrollér beskadigelse Kontrollér funktion Kontrollér snavs Fjern fuldstændighed Kontrollér klap Kontrollér fastgørelse Kontrollér justering Kontrollér korrosion Kontrollér deformation Kontrollér snavs Fjern fuldstændighed                                                       hver 50. time.__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__.__.___ ___.___ h Lille del Lille del Lille del Reserve del Reserve del Reserve del
6. 6.1 6.2 6.3 Power unit Fjern snavs Kontroller oliestand Kontroller fuldstændighedOverhold anvisningerne fra den respektive producent.   Reservedel
Alle forhold, der ikke er anført her i henhold til tabel A i betjeningsvejledningen, eller arbejde, der skal udføres, skal kontrolleres visuelt eller korrigeres. Alle afvigelser fra målværdierne/driftsbetingelserne, der opstår og opdages, skal korrigeres med det samme. Reproduktion af denne plan som bevis for vedligeholdelse/inspektion er udtrykkeligt tilladt.

(Fig. Vedligeholdelsesplan)

FejllogMaskine: e1 Drift: Omkostningscenter:
Producent: H2PRO GmbH & Co. KGEnhedsnummer: Serienummer: Placering:
Lfd. Nr.Tab. A-nr.Komponenter/samlingerFunktionsfejl / fejl / beskadigelse i henhold til betjeningsvejledningen Tabel ADato for bestemmelseUdført arbejde / Udfører Dato / driftstimer / varighed af reparationenKommentarer
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      

Alle afvigelser fra målværdierne/driftsbetingelserne, der opstår og opdages, skal korrigeres med det samme. Reproduktion af denne protokol er udtrykkeligt tilladt.

(Fig. Fejllog)

Endelig nedlukning og bortskaffelse

Endelig nedlukning og bortskaffelse kræver, at maskinen skilles ad i sine individuelle komponenter. Bortskaf alle dele af maskinen på en sådan måde, at skader på sundhed og miljø er udelukket.

Lad et kvalificeret specialfirma stå for den endelige bortskaffelse af maskinen.

Når maskinen endelig tages ud af drift, må man regne med farer fra udsivende smøremidler, opløsningsmidler, konserveringsmidler osv. Disse kan forårsage forbrændinger, hvis de kommer i direkte kontakt med huden. Der er risiko for skader fra åbne, skarpkantede maskindele.

Demonteringsarbejde på elektriske maskiner må kun udføres af uddannede elektrikere.

Version: 1.0 / 10.12.2023

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette værk må reproduceres i nogen form (tryk, fotokopi, mikrofilm eller nogen anden proces) eller behandles, duplikeres eller distribueres ved hjælp af elektroniske systemer uden skriftlig tilladelse fra H2PRO. Disse dokumenter er blevet udarbejdet og kontrolleret med stor omhu. Ikke desto mindre kan fejl ikke helt udelukkes. Udgiveren og forfatterne kan ikke påtage sig noget juridisk ansvar eller noget ansvar for forkerte oplysninger og deres konsekvenser. Med forbehold for tekniske ændringer.